Roll of Honour H.S.C

Year   Topper %age
2021 Arts Maitry Pawar  90.50
  Commrece Hiya Gajora 85.50
2020 Arts Riya Gharat 90.15
  Commerce Abhishek Mishra 87.69
2019 Arts Dhanashree Bhagat 90.31
  Commerce Amit Sandha 89.54