Rank Name Percentage
1st Trisha Balakrishnan 97.60 %
2nd Shravani Pawar 96.00 %
3rd Gauri Sawant 95.40 %